از شمار دو چشم یک تن کم            وز شمار خرد هزاران بیش درگذشت مریم میرزاخانی