یک فرستنده ی اف.ام. بدون میکروفن و بدون مدار تشدید!