مواد ترکیبی (کامپوزیت) نوین برای ساخت فیبرهای مدار چاپی ویژه ی فرکانس بالا: ارزان، مقاوم به گرما، قابل بازیابی

نمونه ی فیبر مدار چاپی تولید شده با ماده ی ترکیبی جدید