90% از تمام داده های جهان در طول 2 سال گذشته تولید شده است!