کلید های «حفاظت از جان» از اصول «حفاظت دیفرنسیال» استفاده می کنند