در حاشیه ی بمباران بیمارستان سازمان خیریه ی بین المللی «پزشکان بی مرز» در ایالت قندوز افغانستان توسط نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بمب هوشمند